Pravidla slezského poháru

I. Podmínky účasti

Ke stažení:

Co je to Slezský pohár

Slezský pohár je populární otevřená veřejná automobilová soutěž.

Obecná pravidla

 1. Cyklus závodů Silesian Puchar/Slezský pohár (dále SPu) je vlastnictvím Slezského Poháru (dále SP).
 2. Jednotlivé sekce SPu jsou vlastnictvím pořadatele daného závodu, který má právo na název sekce, jehož je také vlastníkem.
 3. Pořadatel sekce SPu má právo na jeho odvolání ze seriálu SPu a jeho realizaci pod vlastním názvem, ale zároveň ztrácí právo na zaštítění názvem SPu a zanikají veškeré závazky mezi SP a pořadatelem.
 4. Pořadatel sekce může zajistit doprovodné akce s cílem závody zatraktivnit. Tyto akce se nemusí hlásit HKSP.
 5. Dozor nad průběhem SPu zastávají osoby určené SP, tzv. Hlavní komise Slezského poháru, přičemž v této komisi je každý pořadatel sekce zastoupen alespoň jednou osobou.
 6. Pravidla seriálu SPu budou vydána jeden měsíc před prvním kolem závodů SPu a budou platit v nezměněné podobě po celou dobu všech závodů seriálu SPu v daném roce.
 7. Tato pravidla jsou doplněna pravidly pro jednotlivá kola, která musí být vydána nejpozději dva týdny před kolem, jehož se týkají.
 8. SP se odehrává na základě současných směrnic Slezského Poháru včetně příloh.

Kalendář akcí

 1. Do SPu se budou zahrnovat závody uvedené v oficiálním kalendáři SPu na rok 2010 zvané dále závody nebo kola.

Pořadatelé

 1. Pořadatelem může být každý subjekt, který předloží svoji nabídku organizaci SP a získá její souhlas.

Účastníci závodů

 1. Posádky vozů se skládají z řidiče a navigátora.
 2. Řidičem může být každá fyzická osoba nad 18 let věku, s řidičským průkazem platným ve státě, kde se závody SPu konají.
 3. Navigátorem může být neplnoletá osoba, která má písemné potvrzení rodičů (případně opatrovníka) podepsané v přítomnosti pořadatele.
 4. Osoby účastnící se závodů nesmí být pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.

Obecné organizační podmínky týkající se trasy a průběhu závodů.

 1. Místa konání jednotlivých sekcí mohou být od sebe vzdálená.
 2. Přejezdy mezi tratěmi závodníci provádí podle instrukcí pořadatele.
 3. Pokud přejezdy vedou veřejnými cestami, jsou závodníci povinni je projet podle pravidel silničního provozu.
 4. Závodníci startující ve vozidlech neschválených do provozu si sami organizují převoz automobilů mezi tratěmi.

Organizační podmínky týkající se trasy a průběhu tréninkových kol SPu

 1. Soutěž spočívá v projetí branek následujícími způsobem: nejprve brankou start, dále pak vzestupně číslovanými brankami a nakonec brankou cíl, a to v co nejkratším čase v rámci určeného časového limitu.
 2. Závodníci obdrží trestné body za: falešný start, dotek brankového sloupku, zavadění o hranici závodní dráhy, shození sloupku, shození hranice sekce, opuštění vozidla posádkou, dotek sloupku jiné branky než té, kterou se projíždí, poražení sloupku jiné branky než té, kterou se projíždí, opakovaný průjezd brankou (i částečný), zavadění o strom, neprojetí startem nebo cílem, nepostavení se na startovní čáře tréninku, nepodřízení se rozhodnutí soudce, zpožďování startu, překročení plné čáry podle přestupkového řádu, který je přílohou č.2 platných pravidel a je jejich nedílnou součástí.
 3. Startem a cílem se musí projet dopředným směrem, zbylé branky je možno couvat.
 4. Po čas tréninku musí mít závodníci zapnuté bezpečnostní pásy a helmy.
 5. Závodníci mají jednu minutu na příjezd ke startu od momentu, kdy hlavní rozhodčí vyzve posádku ke startu.
 6. Odepnutí bezpečnostních pásů, a také vysedání/nasedání do vozidla na trati je povolené pouze tehdy, když vozidlo není v pohybu.
 7. Sekce je odstartována zapískáním hlavního rozhodčího sekce.
 8. Při dopředném projetí branky musí být číslo branky vždy na řidičově straně.
 9. Branka se považuje za projetou tehdy, protne-li vůz pomyslnou spojnici brankových tyčí alespoň třemi koly.
 10. Po čas závodu je zapovězeno používání navijáků, můstků a jiných předmětů usnadňujícich zdolávání překážek.
 11. Pomoc dalších osob posádce na trati je zakázaná.
 12. Hlavní rozhodčí má právo jízdu vozidla během závodu přerušit, přičemž na dobu přerušení jízdy pozastaví měření času potřebného na zdolání závodu.
 13. Závodníci se po průjezdu cílem musí zastavit ve vzdálenosti ne větší než 10 m od něj.
 14. Během závodu se v prostoru trati mohou zdržovat kromě startující posádky pouze hlavní rozhodčí, asistenti rozhodčího nebo jiné osoby se souhlasem hlavního rozhodčího.
 15. Posádka, která vzdá závod, získá trestné body za nedostavení se ke startu a neprojetí všech branek dané trati. Zároveň s tím získává čas průjezdu tratí rovný časovému limitu přejezdu dané trati.
 16. Závodníci mohou závod kdykoli přerušit. Přičítají se jim trestné body získané na dané trati do momentu ukončení a za neprojetí zbylých branek.
 17. Zároveň získávají čas průjezdu tratí rovný časovému limitu průjezdu dané trati.
 18. Šířka branek je stanovena na 275 cm.
 19. Časový limit na průjezd dané trati není delší než 10 minut.
 20. Za nedokončení závodu v určeném limitu posádka obdrží čas průjezdu rovný určenému časovému limitu, trestné body do momentu uplynutí časového limitu a za neprojetí zbylými brankami.
 21. V případě odvolání závodu jeho ředitelem se nepokračuje a trestné body a čas získaný posádkami, které závod ukončily, se nezapočítávají do kvalifikace.
 22. Podmínky seznamování závodníků s trasou závodu SPu upřesní pořadatel daného závodu.

Klasifikace poháru a jednotlivých kol SPu

 1. Klasifikace poháru SPu se dělí na tři kategorie: (O) Originál – označená modrou barvou, (S) Standard - označená bílou barvou, (M) Modifikace – označená žlutou barvou.
 2. Body do klasifikace SPu se počítají součtem bodů za místo obsazené během jednotlivých kol SPu. Bodování se provádí pro každou kategorii zvlášť.
 3. Body do klasifikace SPu se udělují v závislosti na získaném místě:
  1.místo - 10b, 2.místo – 9b, 3.místo – 8b, 4.místo – 7b, 5.místo – 6b, 6.místo – 5b, 7.místo – 4b, 8.místo – 3b, 9.místo – 2b, 10.místo – 1b, 11. a další místa – 0b.
 4. Za neúčast v některém z kol SPu se uděluje „0b“ v klasifikaci.
 5. Pohár SPu vyhrává v dané kategorii ta posádka, která v příslušné sezóně získala největší počet bodů. Pokud mají dvě a více posádek na konci sezóny stejný počet bodů, rozhoduje o klasifikaci místo, které tyto posádky zaujaly v závodech zakončujících pohár. Pokud to o klasifikaci nerozhodne, aplikuje se toto pravidlo na předchozí kola SPu. Pravidlo se týká všech míst v klasifikaci SPu.
 6. Klasifikaci SPu provádí HKSPu a má povinnost ji uveřejnit.
 7. Jednotlivou sekci SPu vyhrává ta posádka, která během závodu obdrží nejmenší počet trestných bodů.
 8. Pokud posádky získají stejný počet trestných bodů, vyhrává posádka, která dosáhla nejkratšího celkového času průjezdu všech tratí.
 9. Klasifikaci jednotlivých kol SPu provádí HKSPu, která má povinnost ji předat pořadateli kola, který zveřejní konečnou klasifikaci závodů.

Doporučený plán závodu SPu

 1. Každé kolo Spu začíná administrativní a technickou přejímkou.
 2. Pokud je na místě startovací rampa, závodníci ji projíždí podle startovních čísel. Po průjezdu a prezentaci závodníků na rampě se tito shromáždí na místě určeném pořadatelem.
 3. Po oficiálním zahájení závodů jsou závodníci rozděleni do skupin (max. 10 vozidel), vedoucí skupiny je doprovodí na místo závodu.
 4. Oficiálním zakončením sekce SPu je slavnostní udělení cen za obsazená místa.
 5. Administrativní a technická přejímka na sekci SPu.
 6. Administrativní přejímka se koná na místě a v době určené pořadatelem.
 7. Spočívá v kontrole totožnosti závodníků a požadovaných dokumentů, následuje vydání dokumentů pro závod.
 8. Technická kontrola spočívá ve: zkontrolování dokumentů vozidla, shody dat v nich uvedených se skutečným stavem vozidla, kontrole shody vozidla s uvedenou kategorií nebo příslušného označení vozidla nálepkou uvádějící třídu, kontrole přítomnosti hasicího přístroje a jeho upevnění, správných bezpečnostních pásů ve vozidle, startovního čísla, nálepek s názvem závodu a sponzorů.
 9. V případě zamítnutí umístění kterékoli z nálepek sponzorů nebo pořadatelů bude posádka pokutována částkou 1500 Kč/ 200 zl.
 10. Kromě kontrol uvedených v pravidlech mohou k tomu oprávnění rozhodčí prověřit vozidla nebo provést dechovou zkoušku v jakémkoli okamžiku závodu.
 11. Během závodů a mezi jejich etapami má posádka právo jedině na odstraňování případných poruch nebo poškození bez provádění jakýchkoliv změn ve vozidle, které by mohly ovlivnit výsledek dané posádky.

Podmínky připuštění vozidla k závodu SPu

 1. Podmínkou připuštění vozidla k závodu SPu je: dokument stvrzující způsobilost vozidla k provozu vydaný příslušným orgánem, případně, pokud vozidlo není registrované, osvědčené majitele o stavu vozidla.
 2. Každé vozidlo zúčastňující se závodu musí mít vlastnosti automobilu, čili být pozemním vozidlem o čtyřech kolech, ze kterých nejméně dvě jsou poháněná a dvě mají ovládání směru.
 3. Vozidla musí mít osvědčení o HP a PR. Pokud není vozidlo registrováno, závodníci musí předložit dokument stvrzující, že vozidlo pojistili na dobu trvání závodů.
 4. Vozidla musí mít vhodné bezpečnostní pásy a vhodně připevněný hasicí přístroj.

Rozdělení vozidel na třídy v závodech SPu

 1. Závody se dělí na tři kategorie: „O“, „S“, a „M“.
 2. O přidělení do kategorie rozhoduje nedostatek nebo stupeň modifikace jednotlivých dílů a jednotek automobilu v tabulce:
VlastnostKategorie O
Max.výška pneumatiky Sériové, +/- 5%
Max.šířka pneumatiky Sériové, +/- 5%
Vzorek
Havarijní pojištění Nejvýše M/T*
Technická kontrola Povinné
Body lift Povinná
Nesériové odpružení Nepovolen
Čelní sklo Nepovolené
Zadní sklo Povinné
Boční skla Povinné
Bezpečnostní pásy****Povinné
Motor Sériový**
Převodovka Sériové
Mosty Sériové
Brzdy Sériové
Dveře Sériové
Nárazníky Musí být***
Chladič Sériový
Ochranná klec Povolená
Ochranná přilba**** Povinná
VlastnostKategorie S
Max.výška pneumatiky Max.35“
Max.šířka pneumatiky Bez omezení
Vzorek Bez omezení
Havarijní pojištění Povinné
Technická kontrola Povinná
Body lift Povolen
Nesériové odpružení Povolené
Čelní sklo Povinné
Zadní sklo Nepovinné
Boční skla Nepovinná
Bezpečnostní pásy****Povinné
Motor Sériový**
Převodovka Bez omezení
Mosty Sériové
Brzdy Bez omezení
Dveře Sériové
Nárazníky Bez omezení
Chladič Bez omezení
Ochranná klec Povolená*****
Ochranná přilba**** Povinná
VlastnostKategorie M
Max.výška pneumatiky Bez omezení
Max.šířka pneumatiky Bez omezení
Vzorek Bez omezení
Havarijní pojištění Povinné
Technická kontrola Nepovinná
Body lift Povolen
Nesériové odpružení Povolené
Čelní sklo Nepovinné
Zadní sklo Nepovinné
Boční skla Nepovinná
Bezpečnostní pásy****Povinné
Motor Bez omezení
Převodovka Bez omezení
Mosty Bez omezení
Brzdy Bez omezení
Dveře Bez omezení
Nárazníky Bez omezení
Chladič Bez omezení
Ochranná klec Povolená*****
Ochranná přilba**** Povinná

* Nepovoluje se vzorek typu motocross (např. Aligator) nebo „stromeček“, nebo SSW Bogger, Simex Extreme, apod., nebo jejich kopie.
** Chiptuning, kuželové filtry nebo sportovní vložky, jiný typ karburátoru nebo vstřikování paliva, intercooler, apod.jsou povoleny.
*** Nárazníky mohou být nesériové.
**** S homologací
***** V automobilech s otevřenou karosérií povinně bezpečnostní držadlo.

Funkcionáři závodů SPu, jejich práva a povinnosti

 1. HKSPu:
  • provádí klasifikaci jednotlivých závodů SPu a poháru SPu;
  • prověřuje protesty závodníků
  • zajišťuje kalendář závodů SPu;
  • přijímá pravidla upřesňující jednotlivé závody;
  • zajišťuje a řídí průběh závodů;
  • má právo interpretace platných pravidel a je jedinou autoritou oprávněnou k řešení jakýchkoli pochyb, jeho rozhodnutí ve věcech sportu jsou konečná;
  • zaškoluje a určuje hlavní rozhodčí a jejich asistenty, organizuje a kontroluje jejich práci;
  • posuzuje a kvalifikuje závody kandidující do poháru SPu;
  • má právo na vyloučení závodníka ze závodu;
  • přijímá protesty posádek;
  • má právo udělovat tresty;
  • je odpovědná za konání sportovní části každého kola i celého poháru SPu;
  • uveřejňuje výsledky Poháru SPu;
  • má právo odvolat závod po dohodě s pořadatelem;
 2. Ředitel závodu:
  • určuje a dozoruje práci ředitele kanceláře závodu a vedoucích skupin
  • organizuje a dozoruje celý závod;
  • odpovídá za průběh závodu v organizačních a bezpečnostních záležitostech;
  • má právo závod zrušit.
 3. Hlavní rozhodčí
  • jsou odpovědní za průběh klání, měření času a sčítání trestných bodů; dozorují práci svých asistentů.
 4. Asistenti rozhodčích pomáhají hlavnímu rozhodčímu závodu.
 5. Vedoucí skupin dohlížejí na přejezdy mezi závody.
 6. Další osoby určené pořadatelem – náplň jejich povinností určuje pořadatel závodu.

Práva a povinnosti závodníků v závodě SPu.

 1. Posádka vozidla se skládá z řidiče a navigátora.
 2. Po skončené závodu má posádka povinnost předat originál traťové karty závodů HKSPu kvůli ověření správnosti výsledků.
 3. Posádka dodržuje zásady fair-play.
 4. Posádka dodržuje nařízení funkcionářů určených pořadatelem.
 5. Posádka je povinna dodržovat platná pravidla, včetně směrnic doplňujících jednotlivé závody.

Protesty

 1. Protesty zkoumá pouze a jedině HKSPu.
 2. Protesty týkající se závodění nebo ignorování zásady fair-play se podávají písemně, představiteli HKSPu, ne později než 60 minut od zjištění porušení pravidel, kterých se protest týká, a ne později než 30 minut od zakončení posledního závodu daného dne.
 3. Stížnosti týkající se bodování jednotlivých závodů a získaných časů se podávají po zakončení závodu u hlavního rozhodčího, který je přezkoumá.
 4. Protesty týkající se průběhu soudcování nebudou brány na zřetel.
 5. HKSPu musí protesty přezkoumat a bezodkladně uvědomit zainteresované osoby.
 6. Rozdání cen se nemůže konat a oficiální klasifikace závodu nemůže být vyhlášena, dokud nejsou všechny protesty přezkoumány.
 7. Kauce za přezkoumání protestu činí 1000 zl a musí být složena v okamžiku podání protestu.
 8. Pokud komise potvrdí, že protest byl oprávněný, bude kauce vrácena.
 9. Protest může podat pouze posádka jedoucí ve stejné třídě.
 10. Osoba, na kterou je podán protest, musí být o této skutečnosti bezodkladně informována HKSPu nebo vedoucím skupiny.

Závazky pořadatele

 1. SP jako pořadatel se zavazuje k:
  • bezplatnému dodání grafických materiálů SPu pořadateli závodu;
  • bezplatnému zajištění startovacích čísel pro každý závod;
  • zajištění rozhodčích;
  • vytvoření a vedení oficiálních internetových stránek SPu v českém a polském jazyce;
  • vedení průběžné kvalifikace SPu a její umístění na internetových stránkách;
  • bezplatnému dodání banneru oficiálních stránek SPu a všech reklamních materiálů Spu pořadateli;
 2. Pořadatel daného závodu SPu je zavázán:
  • připravit terén před závody SPu;

V soucasné dobe není uveden žádný aktuální závod !

 
 
Všechna videa »
Copyright © 2008 OFF-ROAD | Created by Tripon Media, s.r.o. | Valid XHTML 1.0! Valid CSS!      .